VCT หมายถึง สายไฟฟ้า ชนิดนึงที่ช่างไฟนิยมเลือกใช้ติดตามตึก (สายสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : Building Wire) ฉนวนแล้วก็เปลือกมีส่วนประกอบจากพีวีซี มีตัวนำกระแสไฟฟ้ามาจากแกนทองแดง มีทั้งยังแบบ 1 แกน 2 แกน 3 แกน รวมทั้ง 4 แกน สามารถทนต่อรับแรงกดดันกระแสไฟฟ้าได้ 450/750V ทนอุณหภูมิได้โดยประมาณ 70 องศา

ส่วนประกอบของสายไฟ VCT

สายไฟ VCT จะมีตัวนำที่มีบทบาทส่งไฟฟ้ามีขนาดตั้งแต่ 4-35 sq.mm) เป็นทองแดงสายฝอย ส่วนฉนวนจะมีบทบาทหน้าที่ คอยปกป้องไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งตัวสาย VCT จะอ้างอิงมตราฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 17-2553 เล่ม 101

จุดเด่นของสายไฟ VCT

สามารถใช้งานได้นาน มีความอ่อนตัว ทนต่อภาวะการเขย่าสั่นสะเทือนได้ดิบได้ดี แม้กระนั้นสายไฟ VCT ปกติไม่สมควรนำไปฝังเนื่องจากว่าอาจจะทำให้ทำให้เป็นอันตรายได้ ถ้าอยากได้นำไปฝัง ควรที่จะใช้สายไฟ VCT-G ซึ่งเป็นสายไฟ VCT อีกชนิดที่มีการรวมสายดินลงไปด้วย ทำให้สามารถใช้งานฝังได้โดยสวัสดิภาพ

สายไฟ VCT 
จะถูกแบ่งชนิดดังต่อไปนี้

• แกนเดี่ยว หรือ 1 แกน มีขนาดตั้งแต่ 4-35 sq.mm

• หลายแกน (แบบ 2 แกน / 3 แกน / 4แกน) มีขนาด 4-35 sq.mm

• หลายแกนมีสายดิน (แบบ 2 แกน / 3 แกน / 4แกน) มีขนาด 4-35 sq.mm

** สาย VCT จะถูกผลิดขนาดเดียวเป็น ขนาดตั้งแต่ 4-35 sq.mm เท่านั้น ส่วนสีจะถูกแบ่งตามมาตรฐานสีตาม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 11-2553 ดังต่อไปนี้

สาย VCT แบบ 1 แกน : ไม่บังคับสีฉนวน

สาย VCT แบบ 2 แกน : บังคับสีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาล

สาย VCT แบบ 3 แกน : บังคับสีน้ำตาล สีดำ แล้วก็ สีเทา

สาย VCT แบบ 4 แกน : บังคับสีฟ้า สีน้ำตาล สีดำ และก็สีเทา

สาย VCT แบบสายดิน 2 แกน : บังคับสีเขียวแถบเหลือง สีฟ้า แล้วก็สีน้ำตาล

สาย VCT แบบสายดิน 3 แกน : บังคับสีเขียวแถบเหลือง สีน้ำตาล สีดำ และก็สีเทา